Skip content

REGULAMIN KONKURSU ‘Pokaż jak mocno wspierasz One Direction!’

REGULAMIN KONKURSU ‘Pokaż jak mocno wspierasz One Direction!’

 

1. Wstęp, przedmiot konkursu, zasady zgłoszeń

 

 1. Niniejszy regulamin, wraz z wszystkimi innymi informacjami dostarczonymi przez Organizatora przed przystąpieniem do konkursu, określają zasady przystąpienia i udziału w konkursie. Poprzez przystąpienie do konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszy regulamin i zgadzasz się być nim związanym.
 2. Przystąpić do konkursu mogą jedynie osoby, które ukończyły 13 rok życia oraz są dyspozycyjne do udziału w nagraniu wydarzenia w Warszawie w dn. 9 listopada 2013 r. w godz. 10:00-15:00 i mają pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego na udział w konkursie i ewentualne odebranie nagrody.
 3. Pracownicy i ich najbliższa rodzina: Organizatora (szczegóły patrz § 5), spółek należących do grupy spółek Sony Music Entertainment i podmiotów od nich zależnych i/lub ich agentów, związanych z tym konkursem, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie, a ich przystąpienie do konkursu będzie nieważne.
 4. Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 05.11.2013 r. i zakończy się o godzinie 23:59 dnia 07.11.2013 r. Zgłoszenia do konkursu otrzymane po tym terminie (z jakiejkolwiek przyczyny) nie będą brane pod uwagę.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 08.11.2013 r.
 6. Przystąpienie do konkursu jest dokonywane poprzez wysłanie maila zawierającego dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) i odpowiedź na zadanie konkursowe (zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej).
 7. Zadanie konkursowe polega na:

a)       Zrobieniu zdjęcia i lub nagrania jednominutowego filmiku obrazującego, jak uczestnik wspiera zespół One Direction.

 1. Odpowiedź na zadanie konkursowe określone w ust. 7 należy wysłać na adres mailowy: [email protected].
 2. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna zostać wysłana mailem, zgodnie z ust. 7-8 powyżej, w następującej formie:

a)       forma – w tekście wiadomości e-mail (link do filmu umieszczonego na kanale Youtube.com albo jako załącznik – w formacie mov. lub JPG (do 1MB),. ;

b)       język – polski albo angielski.

 1. Uczestnik konkursu może wysłać tylko jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.

 

2. Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie jest udział w nagraniu wydarzenia w Warszawie 9 listopada 2013 r., z udziałem specjalnego gościa, które będzie polegało na przeciągnięciu autobusu typu double-decker cabrio, w którym zasiądą zwycięzcy konkursu. Udział w nagraniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na emisję nagranego materiału na oficjalnych stronach zespołu i wydarzenia 1DDay.
 2. Nagranie, o którym mowa w ust. 1:

a)       odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez ORGANIZATORA na terenie Warszawy;

b)       mogą być na nim obecni: zwycięzca, pełnoletni opiekun, jeśli zwycięzca nie ukończył 18 lat, przedstawiciele Organizatora.

 1. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich uprawnionych zgłoszeń w wyniku oceny odpowiedzi na zadanie konkursowe przez Organizatora według następującego schematu:

a)       Film, który zajmie 1 miejsce upoważnia do uczestniczenia w nagraniu autora wraz z 9 zaproszonymi przez niego osobami;

b)       Filmy, które zajmą miejsca od 2–5 upoważniają do uczestniczenia w nagraniu autora wraz 4 zaproszonymi osobami;

c)       Nagrodzone zdjęcie upoważnia do uczestniczenia w nagraniu autora wraz 2 zaproszonymi osobami.

 1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem e-mail. W odpowiedzi na wiadomość od Organizatora zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania za pośrednictwem e-mail potwierdzenia uczestnictwa w nagraniu 9 listopada 2013 r.
 2. Jeżeli nie uda się ze zwycięzcą skontaktować albo nie odpowie on w ciągu 2 godz. od wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo zaoferowania nagrody kolejnemu uczestnikowi konkursu, aż do wyłonienia zwycięzcy.
 3. W przypadku, w którym zwycięzca nie stosuje się i nie spełnia wymogów Zasad lub nie jest w stanie tego zrobić, Organizator jest upoważniony wg własnego uznania, zdyskwalifikować zwycięzcę, bez powstania żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do zwycięzcy.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej nagrody w zamian za nagrody przewidziane w konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie.
 5. W konkursie może zostać wyłoniony więcej niż jeden zwycięzca. Organizator zastrzega sobie również prawo do niewyłonienia żadnego zwycięzcy (pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia).

 

3. Prawa autorskie, odpowiedzialność

 

 1. Uczestnik konkursu, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w § 1, oświadcza i gwarantuje, że przesłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem przesłanych materiałów i że jest w pełni uprawniony do dysponowania tymi materiałami (w tym jest dysponentem praw autorskich i pokrewnych).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przez Uczestników odpowiedzi na zadania konkursowe w akcji promocyjnej nagrań zespołu One Direction bez dodatkowej zgody i wynagrodzenia Uczestnika, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku oraz wizerunków innych osób utrwalonych podczas nagrania , o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej. W szczególności ww. materiały mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych zespołu One Direction i Organizatora.
 4. Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora odpowiedzialność względem osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych zgodnie z niniejszym paragrafem, gdy oświadczenia i zapewnienia w nim zawarte okażą się niezgodne z prawdą.

 

4. Warunki Ogólne

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień uczestników i sprawdzenia ich tożsamości.
 2. Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub rekompensaty, w przypadku oszustwa, nieuczciwości uczestnika lub braku uprawnień określonych Zasadami.
 3. W przypadku wady, błędu, nieporozumienia lub sporu dotyczącego przeprowadzenia jakiejkolwiek części konkursu, decyzja Organizatora będzie  wiążąca.
 4. Organizator i grupa spółek Sony Music Entertainment nie są odpowiedzialne za  awarie sieci, linii telefonicznej lub dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju ani za zgłoszenia, która są niekompletne, wadliwe, niezrozumiałe lub te, które nie zostały doręczone przed końcową datą i czasem. Takie zgłoszenia będą nieważne.
 5. Ani Organizator ani grupa spółek Sony Music Entertainment nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z przyjęcia lub używania jakiejkolwiek nagrody.
 6. Ani Organizator ani grupa spółek Sony Music Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek płatność jakichkolwiek podatków lub innych kosztów związanych z przyjęciem jakiejkolwiek nagrody.
 7. Organizator zastrzega sobie  prawo do odwołania konkursu i zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza jego kontrolą (siła wyższa).
 8. Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów RP w zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu.

 

5.    Dane kontaktowe i dalsze Informacje

 

 1. Organizatorem konkursu jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-789) przy ul. Chóralnej 14. Wszelka korespondencja  i pytania powinny być przesyłane pocztą na powyższy adres albo na adres e-mail [email protected].
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sonymusic.pl oraz w siedzibie Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o.