Skip to content

Regulamin konkursu „BEYONCÉ – COWBOY CARTER CLUB ”

§ 1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „BEYONCÉ – COWBOY CARTER CLUB” („Konkurs”) jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008269, NIP: 9512006358 („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w Konkursie jest Organizator.
 3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin („Regulamin”). Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.sonymusic.pl/beyoncecowboycarter.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 5. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba spełniająca wszystkie kryteria określone w § 7 Regulaminu („Uczestnik”).

§ 2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 3. Uczestnik Konkursu, z chwilą przystąpienia do Konkursu:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (Administratora) zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  1. przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 3. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.04.2024 r., o godzinie 15.00 CET.
 2. Konkurs kończy się w dniu 09.04.2024 r., o godzinie 17.00 CET.


§ 4. Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać (łącznie) następujące czynności w ramach zadania konkursowego:
  1. wypełnić formularz dostępny na stronie – BEYONCE – COWBOY CARTER CLUB (sonymusicfans.com),
  1. udzielić w odpowiedniej rubryce formularza konkursowego odpowiedzi na pytanie: „Który utwór z albumu ‘Cowboy Carter’ jest twoim ulubionym, dlaczego?”.
 2. Ponadto w celu zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o jego akceptacji zawartego w formularzu konkursowym udostępnionym Uczestnikom przez Organizatora w chwili rozpoczęcia Konkursu.
 3. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych przez tą samą osobę z różnych adresów e-mail.
 4. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe, treści rasistowskich, promujących przemoc lub zawierających mowę nienawiści (hate speech).
 5. Przy udziale w Konkursie niedopuszczalne jest posługiwanie się botami czy innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia konkursowego niezgodnego z Regulaminem oraz do nieprzyznawania Nagrody osobie, która naruszyła Regulamin.

§ 5. Nagroda

 1. Nagrodami w Konkursie jest 200 podwójnych zaproszeń na imprezę, podczas której liczba miejsc będzie ograniczona, a która to impreza odbędzie się w klubie „Niebo” w dniu 11.04.2024 r. pod adresem: ul. Nowy Świat 21, 00-001 Warszawa („Impreza”).
 2. Nagrody zostaną przekazane 200 Laureatom, przez co należy rozumieć, że jeden  Laureat otrzyma jedną Nagrodę w postaci podwójnego zaproszenia na Imprezę, uprawniającego do udziału w Imprezie Laureata wraz z jedną osobą towarzyszącą, z zastrzeżeniem że:
 3. osobą towarzyszącą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. warunkiem udziału ww. osoby towarzyszącej w Imprezie będzie wyrażenie przez nią przed wzięciem udziału w Imprezie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora oraz zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku tej osoby utrwalonego w materiałach reportażowych promujących Imprezę i Konkurs oraz artystki Beyoncé za pośrednictwem sieci Internet przez Organizatora i upoważnione przez niego podmioty, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 5. Nagroda nie może być na żądanie Uczestnika/Laureata wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani na inną formę rekompensaty.
 6. Nagroda jest przypisana wyłącznie Laureatowi i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody na inną o podobnej wartości.
 8. Podczas Imprezy na zlecenie Organizatora będą rejestrowane materiały reportażowe, które zostaną rozpowszechnione przez Organizatora i podmioty przez niego upoważnione w celu promocji Konkursu i Imprezy oraz artystki Beyoncé, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

§ 6. Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu

 1. Laureatem Konkursu („Laureat”) zostaje każda z 200 osób, które wykonają całe zadanie konkursowe opisane w § 4. ust. 1 powyżej i której odpowiedź na pytania wskazane w § 4. ust. 1 zostanie uznana przez Organizatora za jedną najciekawszych i najtrafniejszych. Organizator przy wyborze Laureatów będzie się kierować następującymi kryteriami oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe: zgodności z tematem, doboru środków artystycznego wyrazu, oryginalności ujęcia tematu, kreatywność.
 2. Organizator przekaże Laureatom informację o przyznaniu Nagrody, a także szczegóły dotyczące jej odbioru, poprzez przesłanie do Laureata wiadomości e-mail pod adres podany w zgłoszeniu konkursowym, w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Konkursu określonego w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. W ramach otrzymanej Nagrody każdy Laureat otrzyma 1 podwójne zaproszenie uprawniające Laureata wraz z 1 osobą towarzyszącą do udziału w Imprezie
 4. Laureat, po otrzymaniu informacji o przyznaniu mu Nagrody zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych umożliwiających przekazanie mu Nagrody – za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail przesłanej najpóźniej do godziny 12.00 dnia 11.04.2024 r. – poprzez odpowiedź na otrzymaną od Organizatora wiadomość mailową.
 5. W przypadku, gdy Laureat nie poda swoich danych w terminie określonym w ust. 4 powyżej albo w przypadku nieodebrania przez Laureata Nagrody, Nagroda przepada, a Organizator nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Laureata. W takim przypadku Organizator może zdecydować także, wedle własnego uznania, o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi. Organizator nie jest także zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Laureata, w przypadku gdy Laureat zrealizuje Nagrodę częściowo, tj. bez osoby towarzyszącej. Dla uniknięcia wątpliwości: warunkiem udziału osoby towarzyszącej w Imprezie jest realizacja Nagrody przez Laureata, w tym jego udział w Imprezie.
 6. Laureat przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że informacje o jego zwycięstwie w Konkursie mogą zostać wykorzystane do działań PR Organizatora.
 7. Nadto Laureat wyraża zgodę na:
 8. rejestrację wizualną i audiowizualną swojego wizerunku podczas realizacji Nagrody, tj. podczas udziału w Imprezie;
 9. rozpowszechnianie przez Organizatora i upoważnione przez niego podmioty materiałów wizualnych i audiowizualnych powstałych wskutek rejestracji, o której mowa w lit. a) powyżej, zawierającego utrwalenie wizerunku Laureata w serwisach społecznościowych, w celu promocji Imprezy i Konkursu oraz artystki Beyoncé.

§ 7. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§ 8. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „BEYONCÉ – COWBOY CARTER CLUB” do dnia 11.04.2024 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

§ 9. Ograniczenia roszczeń

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować utratę lub zniekształcenie treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
  1. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 10. Postanowienia Końcowe

 1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Nadzór nad Konkursem sprawuje Organizator.
 3. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 04.04.2024 r.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu „BEYONCÉ – COWBOY CARTER CLUB ”

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana, jako uczestnika Konkursu, danych osobowych jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008269, NIP 9512006358 („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji Konkursu, którego jest Pan/Pani dobrowolnym Uczestnikiem, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.;
  1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym ochrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich), tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 3. Jeżeli Administrator będzie zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy, Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe właściwemu urzędowi skarbowemu.
 4. Gdy zajdzie konieczność udowodnienia przez Administratora prawidłowości organizacji lub przeprowadzenia Konkursu Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe właściwemu sądowi powszechnemu.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (w ramach struktury korporacyjnej Sony Music Entertainment).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Konkursu oraz przez okres niezbędny do wyłonienia Laureata i wydania i realizacji Nagród w Konkursie oraz wypełnienia przez Organizatora Konkursu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących organizacji konkursów oraz z przepisów podatkowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w Konkursie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kierować na adres e-mail: [email protected].