Skip content

REGULAMIN KONKURSU “ODSŁUCH PŁYTY ZAYNA ‘MIND OF MINE’ “

REGULAMIN KONKURSU “ODSŁUCH PŁYTY ZAYNA ‘MIND OF MINE’ “

 

§1. Wstęp

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i udziału w konkursie („Zasady”). Poprzez przystąpienie do konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszy regulamin i zgadzasz się być nimi związany.
 2. Przystąpić do konkursu mogą jedynie obywatele Polski, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 3. Pracownicy i ich najbliższa rodzina – Organizatora (szczegóły patrz § 8 poniżej), spółek należących do grupy spółek Sony Music Entertainment i podmiotów od nich zależnych, związanych z tym konkursem, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie, a ich przystąpienie do konkursu będzie nieważne.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 22.03.2016 r. i zakończy się dnia 23.03.2016 r.
 5. Konkurs składa się z następujących etapów:
 6. 22 – 23.03.2016 r. – przyjmowanie zgłoszeń (odpowiedzi na zadanie konkursowe);
 7. 23.2016 r. – wybór zwycięzcy przez jury;
 8. 23.2016 r. – ogłoszenie zwycięzcy.

 

§2. Zadanie konkursowe

 

Zadanie konkursowe:

 1. stworzenie tablicy inspiracji na Pinterest pokazującej, czym jest dla Uczestnika muzyka ZAYN’a. (Na każdej tablicy będzie musiało sie znaleźć zdjęcie przypięte ze specjalnej tablicy Organizatora na Pinterest.), a następnie
 2. wklejenie linku do ww. tablicy inspiracji w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na fanpage’u Organizatora na Facebook.

 

§3. Zasady zgłoszeń

 

 1. Zgłoszenia można przesyłać od godziny 9:00 czasu polskiego dnia 22.03.2016 r. do godziny 15:00:00 czasu polskiego dnia 23.03.2016 r.
 2. Uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.
 3. Przystąpienie do konkursu jest dokonywane poprzez zamieszczenie pod zdjęciem konkursowym na fanpage’u Organizatora na Facebook linku do tablicy inspiracji, o której mowa w § 2 pkt a).
 4. Adres fan page’a Organizatora na Facebook: https://www.facebook.com/sonymusicpoland/?fref=ts.
 5. Adres tablicy Organizatora na Pinterest: https://pl.pinterest.com/sonymusicpoland/zayn/.
 6. W przypadku rejestrowania się w jakichkolwiek serwisach internetowych wymienionych w niniejszym regulaminie zalecane jest dokładne zapoznanie się z warunkami funkcjonowania tych serwisów, a w szczególności ze stosowanymi przez nie zasadami ochrony prywatności/danych osobowych oraz zasadami ochrony własności intelektualnej/praw autorskich.

 

§4. Wybór zwycięzcy

 

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w wyniku wyboru dokonanego przez jury złożonego z przedstawicieli Organizatora.
 2. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń konkursowych, w dniach 22–23.03.2016 r. jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń maksymalnie 15 zwycięzców.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi o godzinie 18:00 czasu polskiego dnia 23.03.2016 r. na fanpage’a Organizatora na Facebook.

 

§5. Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie na przedpremierowy odsłuch płyty ZAYN „Mind of Mine”, który odbędzie się 24 marca w Studiu U22, Al. Ujazdowskie 22 lok. 8 w Warszawie.
 2. Organizator przyzna maksymalnie 15 (piętnaście) nagród.
 3. Warunkiem odbioru nagrody jest oddanie przez zwycięzcę i osobę mu towarzyszącą wszelkich urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku (w tym telefonów komórkowych) do depozytu prowadzonego przez Organizatora w miejscu odbioru nagrody.
 4. Warunkiem odbioru nagrody w przypadku przyznania jej osobie niepełnoletniej jest przedstawienie przez tą osobę pisemnej zgody opiekunów prawnych na odbiór nagrody. To samo stosuje się odpowiednio do niepełnoletnich osób towarzyszących zwycięzcom.
 5. Ze Zwycięzcą zostanie nawiązany kontakt (wiadomość prywatna na Facebook) nie później, niż do dnia 23.03.2016 r. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na wiadomość w dniu 23.03.2016 r., Organizator zastrzega sobie prawo zaoferowania nagrody kolejnemu Uczestnikowi konkursu, aż do wyłonienia Zwycięzcy.
 6. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej nagrody w zamian za nagrody niepieniężne przewidziane w konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie jednak prawo zmiany nagrody na inną o podobnej wartości wg własnego uznania.

 

§6. Prawa autorskie, odpowiedzialność

 

 1. Uczestnik konkursu, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe określone w § 2 zgodnie z zasadami określonymi w § 3, oświadcza i gwarantuje, że przesłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem przesłanych materiałów i że jest w pełni uprawniony do dysponowania tymi materiałami (w tym jest dysponentem praw autorskich i pokrewnych).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i zezwolenie na wykorzystanie przez osoby trzecie, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przesłanych przez Uczestników odpowiedzi na zadania konkursowe, w szczególności poprzez ich zamieszczenie na stronach internetowych, takich jak YouTube/Vevo, Facebook, www Organizatora i materiałach prasowych. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu ww. wykorzystania.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku oraz wizerunków innych osób utrwalonych w przesłanych materiałach w celu korzystania z nich w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej. Uczestnikom ani innym osobom występującym w przesłanych materiałach nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu ww. wykorzystania.
 4. W przypadku zwycięstwa w konkursie, Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na utrwalenie swojego wizerunku oraz wizerunku osoby mu towarzyszącej na fotografiach dokumentujących odbiór nagrody i rozpowszechnianie ich w celu korzystania z nich w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej. Uczestnikom ani innym osobom występującym w przesłanych materiałach nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu ww. wykorzystania.
 5. Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora odpowiedzialność względem osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych niniejszą umową, gdy oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1-4 okażą się niezgodne z prawdą.

 

§7. Warunki Ogólne

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień Uczestników do udziału w konkursie i sprawdzenia ich tożsamości.
 2. Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub rekompensaty w przypadku oszustwa, nieuczciwości Uczestnika lub braku uprawnień określonych Zasadami.
 3. W przypadku wady, błędu, nieporozumienia lub sporu dotyczącego przeprowadzenia jakiejkolwiek części konkursu, decyzja Organizatora będzie wiążąca.
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za awarie sieci, linii telefonicznej lub dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju, ani za zgłoszenia, która są niekompletne, wadliwe, niezrozumiałe lub te, które nie zostały doręczone przed końcową datą i czasem. Takie zgłoszenia będą nieważne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia Uczestników w przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza jego kontrolą.
 6. Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a Uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów RP w zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu.

 

§8. Dane kontaktowe i dalsze Informacje

 

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-789) przy ul. Chóralnej 14.
 2. Wszelka korespondencja i pytania dotyczące konkursu powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sonymusic.pl oraz w siedzibie Organizatora.