Skip content

Wygraj bilety na Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn!

Wygraj bilety na Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn!

Wygraj bilety na MEN’S EHF EURO 2016 POLAND! To bardzo proste!

1. Kup w dowolnym Empiku płytę COME PLAY WITH US.
2. Zachowaj paragon.
3. Odpowiedz na pytanie:
Dlaczego oficjalny hymn mistrzostw “Come Play With Us” to także idealny hit na karnawał?
4. Odpowiedź oraz zdjęcie/skan paragonu prześlij na adres: [email protected].
W treści wiadomości podaj miasto, do którego chciałbyś się wybrać na mecz.

 

 

Mamy do rozdania:
Katowice – 11 podwójnych biletów w dniu 15 stycznia 2016,
Wrocław – 4 podwójne bilety w dniu 16 stycznia 2016,
Gdańsk – 9 podwójnych biletów w dniu 16 stycznia 2016,
Kraków – 1 podwójny karnet na mecze 19 stycznia 2016.


Regulamin

 • 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem konkursu p.t.: „Wygraj bilety Men’s EHF Euro 2016 Poland” (dalej  „Konkurs”) jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-879) przy ul. Chóralnej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008269, posługująca się numerem NIP 9512006358.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.sonymusic.pl
 3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 5. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.
 6. Organizatorjest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i przetwarzaniem danych osobowych.
 • 2. Słownik pojęć
 1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.
 2. „Nagroda” – dwuosobowe bilety wstępu na jeden dzień rozgrywek Men’s EHF Euro 2016 Poland w Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku lub Krakowie (jedno miasto do wyboru) – opisane w § 5.
 • 3. Zasady Konkursu
 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.01.2016 r., o godzinie 00:01.
 3. Konkurs kończy się w dniu 11.08.2016 r., o godzinie 23:59.
 • 4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące zadanie konkursowe:
 2. a) dokonać w salonie (sklepie stacjonarnym) sieci Empik zakupu fizycznej płyty CD z albumem „Come Play With Us”
 3. b) przesłać na adres e-mail [email protected] skan dowodu dokonania zakupu (rachunek/paragon), o którym mowa w pkt a) powyżej oraz pisemnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego oficjalny hymn mistrzostw Men’s EHF Euro 2016 Poland w wykonaniu Miss Miki&Urbanatora p.t.: „Come Play With US” to także idealny hit na karnawał?”.
 4. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
 5. Wybór zwycięzców polegać będzie na wyłonieniu 25 (dwudziestu pięciu) osób, które spełniły wymogi Regulaminu i których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze przez Organizatora.
 6. Zwycięzcami konkursu nie mogą zostać osoby posługujące się botami czy innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie.
 • 5. Nagroda
 1. Nagrodą w konkursie dla każdego z 25 zwycięzców są dwa bilety wstępu na jeden dzień rozgrywek Men’s EHF Euro 2016 Poland według poniższej listy:

Katowice – 11 podwójnych biletów w dniu 15 stycznia 2016

Wrocław – 4 podwójne bilety w dniu 16 stycznia 2016

Gdańsk – 9 podwójnych biletów w dniu 16 stycznia 2016

Kraków – 1 podwójny karnet na mecze 19 stycznia 2016

 1. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty.
 2. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
 • 6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu
 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 25 osób, które zostaną wybrane przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w korespondencji e-mailowej oraz ich nazwiska zostaną opublikowane w dniu: 13.01.2016 r. na stronie sonymusic.pl.
 3. Zwycięzcy zostaną poproszeni (za pośrednictwem e-mail, na adres podany w zgłoszeniu konkursowym) o podanie adresu pocztowego, na który Organizator będzie mógł wysłać bilety. W przypadku niepodania przez Zwycięzców prawidłowych adresów w terminie 2 dni od wysłania prośby przez Organizatora, Organizator nie gwarantuje dostarczenia biletów na czas rozpoczęcia niektórych rozgrywek.
 • 7. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 • 8. Prawa autorskie
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa pokrewne do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej do Organizatora.
 2. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z praw majątkowych do przesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz udziela mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w chwili przesłania odpowiedzi polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko – w celu ogłoszenia wyników Konkursu i w celu korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe (przy czym Uczestnik wyraża także zgodę na korzystanie przez Organizatora z ww. odpowiedzi anonimowo, tj. bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika).
 4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej przez Uczestnika, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do toczących się przeciwko Organizatorowi postępowań. Ponadto, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów i wydatków oraz należności wynikających z prawomocnych wyroków i/lub zawartych przez Organizatora ugód, nałożonych kar i kosztów obrony praw Organizatora (w tym kosztów pomocy prawnej).
 5. Udzielenie licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu na wszelkich wymienionych w § 8 ust. 2 polach eksploatacji jest nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.
 • 9. Zasady postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs wygraj bilety Men’s EHF Euro 2016 Poland”, do dnia 20.01.2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 • 10. Ograniczenia roszczeń

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Organizatora drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 2. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 • 11. Postanowienia Końcowe
 1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
 5. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 08.01.2016 r.