Skip content

Konkurs “Ticket to Paris”. Wygraj wycieczkę!

Konkurs “Ticket to Paris”. Wygraj wycieczkę!

Poleć do Paryża! Przygotowaliśmy konkurs dla osób, które kupią naszą nową kompilację „Ticket to Paris” w salonach Empik. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: “Co będziesz robił w Paryżu, jeśli wygrasz bilety lotnicze?” i wysłać obszerną odpowiedź wraz z paragonem zakupu płyty mailem na adres [email protected]. Może to właśnie Ty polecisz wkrótce do romantycznego Paryża… Konkurs trwa do 4 grudnia 2015 roku. Zapraszamy do udziału w zabawie!

Regulamin:

1. Zasady ogólne

 1. Organizatoremkonkursu „Ticket to Paris” (dalej  „Konkurs”) jest Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-879) przy ul. Chóralnej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008269, posługująca się numerem NIP 9512006358.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.sonymusic.pl/news/konkurs-ticket-to-rome
 3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 5. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.
 6. Organizatorjest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i przetwarzaniem danych osobowych.

2. Słownik pojęć

 1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.
 2. „Nagroda” – bilety lotnicze dla dwóch osób na trasie Warszawa/Gdańsk/Kraków (jedno miasto do wyboru) – Paryż i Paryż – Warszawa/Gdańsk/Kraków (to samo, jedno miasto do wyboru analogicznie) opisane w § 5.

3. Zasady Konkursu

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.11.2015 r., o godzinie 00:01.
 3. Konkurs kończy się w dniu 04.12.2015 r., o godzinie 23:59. 4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące zadanie konkursowe:
 2. a) dokonać w salonie (sklepie stacjonarnym) sieci Empik zakupu fizycznej płyty CD z albumem „Ticket to Paris”
 3. b) przesłać na adres e-mail [email protected] skan dowodu dokonania zakupu (rachunku), o którym mowa w pkt a) powyżej oraz pisemnej odpowiedzi na pytanie: „Co będziesz robił w Paryżu jeśli wygrasz bilety lotnicze?”.
 4. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
 5. Wybór zwycięzców polegać będzie na wyłonieniu 1 (jednej) osoby, która spełni wymogi Regulaminu i której odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie uznana za najciekawszą przez Organizatora.
 6. Zwycięzcami konkursu nie mogą zostać osoby posługujące się botami czy innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie.

5. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są bilety lotnicze dla dwóch osób na trasie Warszawa/Gdańsk/Kraków (w zależności od wyboru zwycięzcy) – Paryż i Paryż – Warszawa/Gdańsk/Kraków (w zależności od wyboru zwycięzcy). Bilety zostaną zarezerwowane przez Organizatora na lotniska w Polsce i w Paryżu oraz według terminów wskazanych przez zwycięzcę Konkursu zgodnie z § 6, przy czym terminy te muszą mieścić się w okresie 04.01.2016-01.03.2016, a wartość łączna zarezerwowanych biletów nie może przekroczyć 1 800 PLN.
 2. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty.
 3. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę podatku od Nagrody jest uczestnik Zwycięzca.

6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 1 osoba, która zostanie wybrana przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe.
 2. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone w grudniu 2015 r. na profilu FB Sony Music Entertainment Poland.
 3. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Zwycięzca zostanie poproszony (za pośrednictwem e-mail, na adres podany w zgłoszeniu konkursowym) o podanie lotniska wylotu i powrotu w Polsce (Warszawa/Gdańsk/Kraków) oraz terminu, w którym chciałby odebrać Nagrodę (tj. terminu, na jaki mają być zarezerwowane bilety lotnicze). W przypadku niepodania przez Zwycięzcę ww. miejsc i terminów w terminie 10 dni od wysłania prośby przez Organizatora, Nagroda przypadnie kolejnemu uczestnikowi Konkursu, którego odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie wybrane przez Organizatora.

7. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

 

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 8. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa pokrewne do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej do Organizatora.
 2. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z praw majątkowych do przesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz udziela mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w chwili przesłania odpowiedzi polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko – w celu ogłoszenia wyników Konkursu i w celu korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe (przy czym Uczestnik wyraża także zgodę na korzystanie przez Organizatora z ww. odpowiedzi anonimowo, tj. bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika).
 4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłanej przez Uczestnika, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do toczących się przeciwko Organizatorowi postępowań. Ponadto, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów i wydatków oraz należności wynikających z prawomocnych wyroków i/lub zawartych przez Organizatora ugód, nałożonych kar i kosztów obrony praw Organizatora (w tym kosztów pomocy prawnej).
 5. Udzielenie licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu na wszelkich wymienionych w § 8 ust. 2 polach eksploatacji jest nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

 9. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Ticket to Paryż”, do dnia 30.01.2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

10. Ograniczenia roszczeń

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Organizatora drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 2. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

11. Postanowienia Końcowe

 1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
 5. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20.11.2015 r.