Skip to content

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

KIM JESTEŚMY?

W tej polityce prywatności i wykorzystywania plików cookie przedstawiono sposób ochrony danych w Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-351) przy ul. Zajęczej 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008269. Wszędzie, gdzie używamy słów „Sony Music”, „Sony Music Entertainment”, „nas” lub „my”, mamy na myśli Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o.(lub jednostkę korzystającą z Twoich danych zgodnie z tą polityką).

Zobowiązujemy się do ochrony i respektowania Twojej prywatności. Następujące postanowienia stanowią podstawę przetwarzania danych osobowych zbieranych od Ciebie lub przez Ciebie udostępnianych. Dokładnie zapoznaj się z tekstem, aby poznać nasze podejście i praktykę dotyczące danych osobowych i sposobu postępowania z nimi.

SPRAWY KLUCZOWE

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z elementów treści, przetwarzać dane rejestracyjne i udostępniać treści związane z naszą ofertą muzyczną i innymi ofertami.

Nasza witryna główna i strony poświęcone artystom zawierają elementy interaktywne umożliwiające łączność ze witrynami mediów społecznościowych, np. Facebook i Twitter. W razie korzystania z tych elementów wspomniane witryny będą nam wysyłały Twoje dane osobowe.

Większość naszych treści nie jest przeznaczona dla dzieci. Nie zbieramy umyślnie informacji osobistych dotyczących dzieci poniżej 16. roku życia i możemy poprosić o podanie wieku przed zapisaniem się do newsletterów lub udostępnieniem treści.

Jeżeli uzyskamy Twoją zgodę, będziemy przesyłać Ci najnowsze informacje i materiały promocyjne dotyczące Sony Music, w tym naszych artystów.  Możesz zmienić zdanie w tej sprawie w każdej chwili i zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W tej polityce wyjaśnia się również sytuacje, w których przetwarzamy dane osobowe w prawnie usprawiedliwionych celach. Możesz zwrócić do nas o zaprzestanie przetwarzania tych danych. W dalszej części tego dokumentu możesz dowiedzieć się więcej o szczegółowych zagadnieniach ochrony danych i sposobu korzystania z nich.

Udostępniamy Twoje dane osobowe publicznie z chwilą umieszczenia postu za pośrednictwem naszych witryn lub aplikacji. Udostępniamy dane osobowe partnerom biznesowym lub innym spółkom grupy kapitałowej Sony, jeżeli otrzymamy na to Twoją zgodę. Udostępniamy również dane artystom, jeżeli uzyskamy Twoją zgodę na marketing oraz osobom trzecim zaangażowanym przez nas do przetwarzania danych w naszym imieniu lub jeżeli przekazywanie tych danych jest wymagane przez prawo, lub w określonych innych sytuacjach.

Możemy przekazywać określone dane osobowe do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia do personalizacji treści w celach reklamowych oraz w celu usprawniania funkcjonowania naszych treści. W dalszej części tego dokumentu możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystamy z technologii śledzenia.

INFORMACJA SPECJALNA DLA DZIECI PONIŻEJ 16. ROKU ŻYCIA

ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASZEJ STRONIE, MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 16 LAT. NIE REJESTRUJ SIĘ, JEŻELI NIE UKOŃCZYŁEŚ/UKOŃCZYŁAŚ JESZCZE 16. ROKU ŻYCIA.

INFORMACJA SPECJALNA DLA RODZICÓW

Choć nie zezwalamy świadomie na rejestrowanie się przez dzieci poniżej 16. roku życia, rodzice powinni nadzorować aktywność internetową swoich dzieci i rozważyć korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej udostępnianych przez serwisy internetowe i producentów oprogramowania, które pomagają zapewnić przyjazne dla dziecka otoczenie internetowe. Narzędzia te mogą również zapobiec ujawnienia przez dzieci w Internecie swoich imion, nazwisk, adresów i innych informacji osobistych bez zgody rodziców.

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe wówczas, gdy przekażesz te dane poprzez wypełnienie formularzy na naszej witrynie lub kontaktując się z nami. Obejmuje to między innymi informacje przekazywane wówczas, gdy rejestrujesz się do korzystania z naszej witryny (lub zapisania się do niej), subskrybowania dowolnych usług (np. newsletterów), zakupu materiałów do pobrania, umieszczaniu materiałów lub zgłoszeniu zapotrzebowania na dalsze usługi.

Poprzez wykorzystywanie plików cookie i innych technologii śledzenia

Ponadto wykorzystujemy na naszej stronie rozwiązania technologiczne w celu zbierania informacji pomagających zwiększyć zadowolenie użytkownika z interakcji online, do pomiaru widowni i przekazywania spersonalizowanych reklam. W tej polityce nazywamy wspomniane rozwiązania technologiczne „cookie”, które to pojęcie obejmuje jednak również wszystkie podobne technologie, między innymi sygnalizatory sieci Web (web beacon), logi, znaczniki pikselowe, pliki gif (również opisane poniżej). Wykorzystujemy cookie własne i osób trzecich do zbierania wymaganych przez nas informacji. Więcej informacji, zob. „cookie i inne technologie śledzenia” poniżej.

Czasami możemy otrzymać informacje o Tobie od osób trzecich. Jeżeli np. wciśniesz przycisk „like” lub „share” w odniesieniu do określonego elementu na naszych witrynach lub w naszych aplikacjach, wówczas osoba trzecia będzie nam udzielała informacji. Jeżeli uczestniczysz w aktywnościach na innych witrynach lub w innych aplikacjach, jak np. w aplikacji Facebook, możesz zezwolić nam na uzyskanie dostępu do danych osobowych będących w posiadaniu Facebooka lub innych właścicieli witryny lub aplikacji.

W razie świadczenia usług online na rzecz dziecka, do świadczenia której wymagana jest zgoda rodzica, możemy poprosić o podanie adresu e-mail rodzica w celu zwrócenia się do niego z prośbą o wyrażenie zgody.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z DANYCH

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych treści wykorzystujemy:

W celu wywiązania się z umowy lub podjęcia czynności związanych z umową:

Do przetwarzania Twojej rejestracji na jednej z naszych witryn internetowych lub w aplikacji lub przystąpienia do prowadzonego przez nas konkursu.

Do przesyłania informacji o zmianach naszych warunków lub polityk.

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionych celów naszych lub osób trzecich. Cele te są następujące:

Udzielenie dostępu do treści i elementów na witrynach internetowych i w aplikacjach.

Wysyłanie informacji, na które wyraziłeś/wyraziłaś zgodę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych witryn i aplikacji poprzez podejmowanie działań zapobiegających nieupoważnionym lub wykonywanym w złym zamiarze czynnościom.

W celu zachowania zgodności z naszymi warunkami użytkowania i innymi politykami oraz w celu udzielenia pomocy innym jednostkom (jak np. właścicielom autorskich praw majątkowych) do egzekwowania ich praw.

Do personalizacji treści, reklam i ofert.

Kiedy wyrażasz zgodę:

Kiedy poprosisz nas o przesyłanie informacji marketingowych na określonym nośniku, kiedy prosimy o Twoją zgodę (np. marketing e-mailowy).

Kiedy zezwalasz nam na przekazywanie Twoich danych osobom trzecim jak np. artystom, po to, aby mogły one wysyłać Ci treści marketingowe.

Jeżeli wyrażasz zgodę na umieszczenie cookie oraz wykorzystanie z podobnych technologii.

Przy innych okazjach, kiedy prosimy o Twoją zgodę w celu, który podajemy każdorazowo w danym przypadku.

W celach wymaganych przez prawo:

Jeżeli potrzebujemy zgody rodzica na świadczenie usług online na rzecz dzieci poniżej 16. roku życia lub odpowiedniego innego wieku, poniżej którego wymagana jest zgoda rodzica. Jednak nasze strony i aplikacje nie są zasadniczo przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat.

W reakcji na żądanie organu administracji publicznej lub organu porządku publicznego prowadzących postępowanie lub dochodzenie.

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE INNYM PODMIOTOM

Z zastrzeżeniem innych warunków tej polityki, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

Spółki grupy kapitałowej

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym lub spółkom z tej samej grupy kapitałowej na całym świecie w celach wymienionych powyżej. Jeżeli wyrazisz taką zgodę w procesie rejestracji, będziemy również przekazywali Twoje dane osobowe innym jednostkom stowarzyszonym z Sony w celu wykorzystania ich do marketingu bezpośredniego.

Artyści

Jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na marketing bezpośredni, możemy również przekazywać Twoje dane osobowe artystom (jak również ich spółkom zarządzającym), którymi się interesujesz, którzy mogą następnie wykorzystać Twoje dane do informowania cię o dotyczących ich nowościach.

Inne osoby trzecie

Możemy przenosić, cedować dane osobowe na rzecz osób trzecich w związku ze sprzedażą, fuzja, konsolidacją, zmianą kontroli, przeniesieniem przedsiębiorstwa, reorganizacją lub likwidacją Sony Music lub dowolnej jej części.

Możemy również przekazywać innym podmiotom, według naszego uznania, określone zbiorcze dane statystyczne o zakupach i korzystaniu z naszych treści, które to dane mogą obejmować dane demograficzne, takie jak zakres wiekowy i/lub lokalizacja geograficzna grup użytkowników. Na podstawie tych danych statystycznych nie będą możliwe do zidentyfikowania żadne dane osobowe (takie jak imiona, nazwiska lub adresy e-mail).

W szczególnych okolicznościach

Możemy przekazywać dane osobowe w przypadkach szczególnych, w których mamy powody, by sądzić, że udostępnienie tych danych jest niezbędne do zidentyfikowania osoby, która może naruszać lub zakłócać (umyślnie bądź nieumyślnie) prawa lub własność osób opisanych powyżej w punktach (a) i (b), do nawiązania kontaktu z taką osobą lub wniesienia przeciwko niej postępowania prawnego. Dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji publicznej i/lub przedstawicielom organów porządku publicznego, jeżeli jest to niezbędne w celach wymienionych powyżej, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne lub wymagane do realizacji ochrony prawnej naszych prawnie usprawiedliwionych celów zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Jeżeli przekazujesz na naszą witrynę lub do naszej aplikacji treść, która będzie publicznie udostępniona.

Dostawcy

Jeżeli zarejestrujesz się do udziału w działaniu promocyjnym, jak np. konkursie, losowaniu nagród lub zawodach, które jest administrowane przez osobę trzecią, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione organizatorowi w celu administrowania promocją. Może to również oznaczać, że Twoje dane osobowe zostaną wpisane na listę zwycięzców.

Przekazujemy dane osobom trzecim obsługującym określone funkcje na naszą rzecz, takie jak hostowanie lub obsługa naszej witryny i aplikacji, wysyłanie e-maili i przeprowadzenie analizy danych.

PRZEKAZYWANIE ZA GRANICĘ

Zbierane przez nas dane mogą być przekazywane i przechowywane na terenie Stanów Zjednoczonych lub innego kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), np. gdy nasze serwery lub serwery jednego z naszych usługodawców mających siedzibę w EOG są w danym czasie położone poza EOG, lub jeżeli jeden z naszych usługodawców lub dostawców ma siedzibę poza EOG, lub jeżeli użytkujemy Twoje dane wspólnie z innymi podmiotami (zgodnie z punktem „Komu przekazujemy Twoje dane” poniżej).

Jeżeli informacje przekazywane są poza EOG na rzecz podmiotu lub dostawcy w kraju, który nie podlega decyzji Komisji UE o adekwatności, dane są odpowiednio chronione przez standardowe postanowienia umowne zatwierdzone przez Komisję UE oraz odpowiedni certyfikat Tarczy Prywatności lub też wiążące regulaminy wewnętrzne dostawcy będącego Podmiotem Przetwarzającym. 

COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Co to jest cookie?

Cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji pobieranych na urządzenie użytkownika, kiedy wchodzi on na witrynę internetową. Cookie są następnie odsyłane na witrynę, która zainicjowała ten proces podczas kolejnej wizyty lub na inną witrynę rozpoznającą dane cookie. Cookie są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika. 

Cookie pomagają w usprawnianiu naszej witryny oraz dostarczaniu lepszej i bardziej spersonalizowanej usługi, np. poprzez przechowywanie informacji o Twoich preferencjach i informacji umożliwiających nam rozpoznanie cię, kiedy wracasz na naszą witrynę. Możesz odmówić akceptacji plików cookie, aktywując określone ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Należy jednak zauważyć, że jeżeli wybierzesz takie ustawienia, określone części naszej witryny mogą nie działać prawidłowo.

Zbierane przez nas informacje mogą obejmować adresy IP, wersję przeglądarki, liczbę wizyt, strony, na które wchodzisz oraz Twoje preferencje przeglądania. Informacje o terminach wygaśnięcia używanych przez nas plików cookie można znaleźć tutaj:

http://tools.sonymusiccreative.com/privacy/SME_UK_CookieGrid.pdf

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy następujące kategorie plików cookie:

Kategoria 1: Cookie ściśle niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do poruszania się po witrynie i korzystania z jej elementów, jak np. dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików zamawiane usługi, jak np. pozycje w koszyku, nie mogą być świadczone. Nie używamy tych cookie do zbierania informacji o odwiedzającym, które mogłyby być wykorzystane do profilowania, reklamy lub zapamiętywania miejsc, które odwiedzają w Internecie.

Kategoria 2: Cookie wydajnościowe

Te pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania z naszej witryny przez gości, np. które strony goście odwiedzają najczęściej i na których stronach otrzymują komunikaty o błędzie. Te pliki cookie nie zbierają informacji pozwalających zidentyfikować osoby odwiedzającego. Wszystkie informacje, jakie zbierają te cookie są agregowane, a tym samym anonimowe. Są wykorzystywane wyłącznie do poprawy działania naszej witryny.

Kategoria 3: Cookie funkcjonalne

Te pliki zapamiętują wybory dokonywane przez odwiedzającego, takie jak kraj, z którego odwiedza naszą witrynę, język lub region, w którym przebywa. Mogą być one następnie wykorzystane do lepszego dopasowania treści do wyborów dokonywanych przez odwiedzającego, a tym samym do poprawy wrażeń z wizyty na naszych stronach. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania innych witryn internetowych.

Kategoria 4: Cookie targetujące lub cookie reklamowe

Te pliki zbierają informacje o nawykach przeglądania w celu lepszego dopasowania reklam do odwiedzającego i jego zainteresowań. Wykorzystywane są również do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowej.  Te pliki cookie są zwykle umieszczane przez zewnętrzne firmy reklamowe za zgodą operatora witryny internetowej.  Zapamiętują odwiedzane witryny internetowe, a informacje o tym przekazywane są innym osobom, takim jak reklamodawcy. Dość często cookie targetujące lub reklamowe związane są z funkcjonalnością witryny udostępnianą przez inną organizację.

Kategoria 5: Cookie mediów społecznościowych

Te cookie umożliwiają odwiedzającemu dzielenie się tym, co robił na witrynach internetowych mediów społecznościowych, takich jak Pinterest, Facebook i Twitter. Nad tymi plikami cookie nie mamy kontroli.  Informacje te mogą być powiązane z działaniami targetującymi/reklamowymi. O sposobie działania tego rodzaju plików cookie informują polityki prywatności odnośnych mediów społecznościowych.

Cookie z powyższych kategorii mogą obejmować pliki wskazane w tabeli (http://tools.sonymusiccreative.com/privacy/SME_UK_CookieGrid.pdf) wraz z adresami, pod którymi można z nich zrezygnować.

Korzystanie z sygnalizatorów sieci Web (web beacons)

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać obrazki elektroniczne zwane, między innymi, web beacon, które umożliwiają nam zliczanie użytkowników odwiedzających te strony. Sygnalizatory te zbierają jedynie ograniczone informacje, między innymi numer cookie, godzinę i datę oglądania strony oraz opis strony, na której strona internetowa funkcjonuje. Możemy również obsługiwać web beacon umieszczane przez reklamodawców zewnętrznych. Sygnalizatory te nie powodują przekazywania informacji pozwalających identyfikować osobę, ale wykorzystywane są wyłącznie do śledzenia skuteczności konkretnej kampanii.

Zgoda na wykorzystanie plików cookie

Do umieszczenia plików cookie na Twoim urządzeniu potrzebujemy Twojej zgody. Jeżeli nie chcesz w ogóle otrzymywać plików cookie, możesz zmodyfikować przeglądarkę w taki sposób, aby zawiadamiała cię, kiedy pliki cookies są wysyłane albo możesz całkowicie zablokować pliki cookie.

Należy pamiętać, że kontynuowanie wizyty na witrynie traktowane jest jako zgoda na wykorzystanie przez nas plików cookie.

Zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie można wycofać w każdej chwili. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie przeglądarki internetowej wysyłane na Twoje urządzenie, możesz to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce; aby dowiedzieć się, jak to zrobić, skorzystaj z menu Pomoc. Możesz również wykorzystać ustawienia przeglądarki do usuwania plików cookie, które zostały wcześniej skonfigurowane.

Ewentualnie można odwiedzić www.aboutcookies.org, gdzie znajdują się wyczerpujące informacje o tym, jak to zrobić na różnych przeglądarkach komputerowych. Należy jednak zauważyć, że jeżeli wybierzesz takie ustawienia, możesz nie być w stanie wejść na określone części naszej witryny lub pewne treści lub funkcje mogą być niedostępne.

Jeżeli chcesz zrezygnować z innych plików cookie dotyczących reklamy behawioralnej, umieszczanych przez podmioty zewnętrzne, wejdź na www.youronlinechoices.euRezygnacja ta nie oznacza, że nie będziesz otrzymywała/otrzymywał reklamy internetowych. Oznacza to, że firma lub firmy, z których zrezygnowałaś/zrezygnowałaś nie będą już w stanie dostarczać reklam dopasowanych do Twoich preferencji internetowych i schematów korzystania z Sieci.

TWOJE PRAWA

Gdy wymagana jest Twoja zgoda, zawsze będziesz mogła/mógł tę zgodę wycofać, choć możemy mieć inne podstawy prawne do przetwarzanie Twoich danych innych celach, takich jak cele wskazane powyżej. W pewnych przypadkach możemy wysyłać bezpośrednio treści marketingowe bez Twojej zgody w naszych prawnie usprawiedliwionych celach.  Masz absolutne prawo do rezygnacji w każdej chwili z marketingu bezpośredniego lub przeprowadzonego przez nas profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz to zrobić, wykonując instrukcje w komunikacie (jeżeli jest to wiadomość elektroniczna) lub wysyłając e-mail pod adres [email protected].

Masz prawo do żądania od nas przekazania kopii twoich danych osobowych; poprawiania, usuwania lub ograniczenia (zaprzestania aktywnego) przetwarzania twoich danych osobowych; oraz do uzyskania informacji o danych osobowych, które udostępniasz nam w celu zawarcia umowy lub wraz z wyrażeniem zgody, w uporządkowanej odczytywalnej maszynowo postaci.

Ponadto, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach (w szczególności, kiedy nie musimy przetwarzać danych w celu spełnienia warunku umownego lub innego warunku prawnego, lub jeżeli wykorzystujemy te dane do marketingu bezpośredniego).

Prawa te mogą być ograniczone, np. w sytuacji, gdy spełnienie Twojego żądania spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby, kiedy naruszyłoby to prawa osoby trzeciej (w tym nasze prawa) lub jeżeli zwrócisz się z żądaniem usunięcia informacji, które zobowiązani jesteśmy zachować z mocy prawa lub jeżeli istnieje przekonujący prawnie usprawiedliwiony cel, w którym możemy te informacje zachować. Odpowiednie wyjątki umieszczone są zarówno w RODO, jaki i w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Będziemy informowali o właściwych wyjątkach, na których się opieramy, kiedy będziemy odpowiadać na Twoje żądania.

W celu skorzystania z tych praw, możesz skontaktować się z nami z użyciem danych poniżej. Jeżeli w dalszym ciągu masz wątpliwości, masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych UE w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym mogło dojść do naruszenia.

Dane bezwzględnie wymagane wskazane są na właściwych wypełnianych formularzach. Jeżeli przekazywanie danych jest bezwzględnie wymagane, a dane te nie zostaną udostępnione, wówczas nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania rejestracji, przystąpienia do konkursu lub innych interakcji z Sony Music lub jej artystami. Przekazywanie wszelkich innych informacji o Tobie jest opcjonalne.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie w sposób zadowalający odpowiedzieć na pytania o sposobie przetwarzania przez nas Twoich danych. Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych lub chcesz zrezygnować z marketingu bezpośredniego, możesz skontaktować się z nami, pisząc na [email protected].

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?

Jeżeli przetwarzamy dane w związku z rejestracją do korzystania z naszych witryn, robimy to tak długo, jak długo pozostajesz aktywnym użytkownikiem naszych witryn.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych lub za Twoją zgodą, przetwarzamy je do chwili, aż przekażesz nam żądanie zaprzestania przetwarzania i na krótko potem (abyśmy mogli zrealizować Twoje żądanie). Rejestrujemy również fakt zgłoszenia nam żądania, abyśmy nie wysyłali marketingu bezpośredniego lub nie przetwarzali Twoich danych bezterminowo, tak byśmy byli w stanie spełnić twoje żądanie w przyszłości.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy lub obsługą konkursu, zachowujemy te dane tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi określonego typu danych oraz faktu zbierania tych danych.

INNE WITRYNY INTERNETOWE

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn będących poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookie. Jeżeli wejdziesz na inne witryny z użyciem udostępnionych linków, operatorzy tych witryn mogą zbierać i przetwarzać przekazane przez Ciebie informacje w sposób odmienny od tego, który my stosujemy.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE

Możemy w dowolnym czasie modyfikować lub w inny sposób aktualizować niniejszą politykę prywatności i wykorzystywania plików cookie. Będziemy wskazywali na dokonane zmiany poprzez aktualizację daty na wstępie polityki i odpowiednio się z Tobą kontaktując. Zachęcamy do przeglądania tej polityki co jakiś czas.